eldre mødre har økt risiko for keisersnitt

Stadig flere kvinner venter med å få barn til de er godt modne. Nesten hver femte fødende kvinne var 35 år eller eldre i 2012, viser tall fra Medisinsk Fødselsregister.

Nå viser en omfattende, norsk studie at risikoen for akutt keisersnitt øker drastisk når kvinnen er 40 år eller eldre, selv i lavrisikogrupper.

- Også tidligere studier har vist at risiko for keisersnitt øker med mors alder, men der har høyrisikogrupper vært med. Denne studien viser at risikoen øker hos kvinner som i utgangspunktet er friske, sier gynekolog og forsker Lina Herstad.

Med høyrisikogrupper menes kvinner med for eksempel diabetes, svangerskapsdiabetes og høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning, som har høyere risiko for å måtte ta akutt keisersnitt.

Tidligere studier har også vist økt blødningsrisiko hos mor, og keisersnittbarn er mer utsatt for en rekke sykdommer, som allergi, astma, fedme, og diabetes.

Over 169 500 fødsler blant norske lavrisiko-kvinner er med i studien. Den inngår i Herstads doktorgradsarbeid ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse ved Oslo Universitetssykehus.

Over hver femte må ta keisersnitt

Akutt keisesnitt måtte foretas hos 22 prosent av lavrisiko-kvinnene som var 40 år eller eldre da de ventet barn. Dette er tre ganger mer enn i kontrollgruppen.

For gravide kvinner mellom 20 og 24 år, var akutt keisersnitt nødvendig bare i syv prosent av tilfellene. Hovedårsaken til at akutt keisersnitt ble nødvendig, var at fødselen tok lang tid. Nest vanligste årsak var dårlig fosterlyd, som lav eller svak puls hos fosteret.

Av alle fødsler i Norge i denne perioden endte knappe 16 prosent med akutt keisersnitt.

Mer tang og vakuum

Selv når eldre kvinner føder vaginalt, har de oftere behov for operativ hjelp. Dobbelt så mange av lavrisiko-kvinnene på 40 år eller mer måtte ha hjelp i form av vakuum-pumpe og tang ved forløsning, sammenlignet med de mellom 20 og 24 år.

Bruk av epiduralbedøvelse og oxytocin (et hormon som stimulerer rier), samt igangsetting av fødsel, økte når mødrene ble eldre.

Tidligere studier fra blant annet Storbritannia har også vist økt risiko for keisersnitt og annen nødhjelp under fødsler hos eldre fødende. Men disse har inkludert undergrupper med høyrisiko-mødre.

- De fleste eldre mødre er imidlertid friske, har høyere sosialøkonomisk status og har lav risiko for komplikasjoner, sier Herstad.

Langt svangerskap og store barn

Det er uklart om det er alderen i seg selv, eller behovet for inngrep med medisinske komplikasjoner som uansett øker med alderen, som er årsaken til den økte forekomsten av keisersnitt.

Herstad så på om bruk av epidural, store barn, langt svangerskap eller igangsettelse av fødsel kunne forklare økt bruk av akutt keisersnitt.

Hun fant at svangerskap som hadde vart i 42 uker eller mer, mer enn doblet risikoen for keisersnitt. Her endte fødselen med akutt keisersnitt hos 20 prosent, mot bare 8 prosent ved de kortere svangerskapene.

Der barnets fødselsvekt var 4 kilo eller mer, økte også risikoen. Dobbelt så mange av deres mødre måtte ha keisersnitt. 16 prosent med store barn fikk keisersnitt,  mot bare 8 prosent med lettere barn.

- Det kan se ut som eldre fødende oftere går over tiden, uten at vi vet hvorfor. Men nå blir fødsel satt igang på et tidligere tidspunkt for eldre kvinner, påpeker Herstad.

Igangsatt fødsel øker risiko

Spesielt dersom fødselen ble igangsatt, økte risikoen for akutt keisersnitt. Tre ganger fler av disse kvinnene fikk barnet hentet ut via et snitt i magen, i forhold til om fødselen begynte naturlig.

Også bruk av epidural mer enn doblet risikoen.

Risikoen for alle disse faktorene økte med morens alder, og risikoen for keisersnitt var høyere for eldre kvinner som fikk igangsatt eller epidural enn for de yngre.

Halvparten føder normalt

Selv om de fleste studier tyder på at det er best å få barn tidlig, mener Herstad det ikke er grunn til å advare mot å føde i voksen alder.

- Alder er ingen hindring. Halvparten av friske kvinner over 40 føder helt naturlig, og forekomsten av komplikasjoner er lav, understreker Herstad.

Overvekt mulig feilkilde

Graden av overvekt var ikke tilgjengelig i dataene i denne studien. Siden risikoen for overvekt øker med alderen, og risikoen for keisersnitt øker ved overvekt, poengterer Herstad at overvekt blant de eldre mødrene kan være en medvirkende årsak.

Tidligere studier har vist at høy alder hos fødende har sammenheng med økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet og sykdommer. Dette gjelder særlig diabetes og høyt blodtrykk, men også forlengede svangerskap.

Kilde:

L. Herstad m.fl: Maternal age and emergency operative deliveries at term: a population−based registry study among low-risk primiparous women, British Journal of Obstetrics & Gynaecology, august 2014

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>